Hệ sinh thái giáo dục AEGlobal

Các trường hợp sử dụng điển hình - Dành cho nhà quản lý

Các trường hợp sử dụng điển hình – Dành cho nhà quản lý

AEGlobal cung cấp giải pháp quản trị toàn diện của nhà trường đảm bảo quản lí nhà trường đa tầng: Nhà trường quản lí các cấp nhân sự của toàn trường; Khối trưởng/tổ trưởng quản lí được chuyên môn của giáo viên, học sinh trong khối/tổ mình; Nhà trường quản lí được theo khối, theo tổ, theo môn, theo từng giáo viên hoặc theo từng học sinh bằng việc theo dõi và đánh giá quá trình của các đối tượng này.

 

Tổ chức nhà trường trên Hệ sinh thái giáo dục AEGlobal

Sau khi nhà trường cung cấp danh sách giáo viên, học sinh và quản lí, nhà trường sẽ được cấp danh sách các tài khoản đăng nhập vào hệ thống, trong đó có một tài khoản admin nhà trường. Trên hệ thống, nhà trường được tổ chức theo mô hình: Trường => Khối => Lớp.

Admin hệ thống sẽ tạo tổ chức, cài đặt, phân quyền và hướng dẫn admin nhà trường các kĩ thuật để admin nhà trường có thể tự thao tác được. Sau khi bàn giao, hướng dẫn, admin hệ thống vẫn hỗ trợ nhà trường trong suốt quá trình sử dụng.

Quản lý lớp học

Quản lí Nhà trường có thể nhìn thấy tất cả các lớp học đang diễn ra của trường mình, có thể truy cập vào khóa học bất kì, xem được toàn bộ thông tin, thao tác chức năng đầy đủ như một giáo viên. Việc này đảm bảo, bất cứ khi nào cần, Quản lí có thể xem thông tin chi tiết đến kết quả làm bài của học sinh ở từng phiếu bài tập.

Quản lý thư viện file

Thư viện file được hiểu là nơi lưu trữ tất cả tài nguyên dạy học của tất cả giáo viên. Quản lí Nhà trường có toàn quyền truy cập vào các tài nguyên dạy học chung của tổ chức (thư viện file do AEGlobal cung cấp) và các folder cá nhân của các giáo viên trong trường học, luôn có thể xem bất cứ tài liệu nào của giáo viên, chia sẻ thư mục riêng của giáo viên với giáo viên khác.

Quản lý giáo viên và học sinh

Hệ thống cho phép Quản lí Nhà trường có thể xem được danh sách tất cả giáo viên và học viên của trường mình, có thể thay đổi thông tin, tùy chỉnh phân quyền cho tất cả các đối tượng này trên hệ thống theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Quản lý vận hành và báo cáo

Tất cả các hoạt động đang diễn ra trong tổ chức trường học đều được lưu vết, thống kê trên hệ thống theo thời gian thực. Quản lí Nhà trường có thể tùy chỉnh xuất báo cáo theo mục đích từ các thông tin đã được lưu vết.