Hệ sinh thái giáo dục AEGlobal

Tại sao lựa chọn AEGLOBAL

Dành cho giáo viên

Hệ sinh thái giáo dục AEGlobal cung cấp cho giáo viên những công cụ để họ có thể dễ dàng thực hiện trong việc giảng dạy bằng cách sử dụng kho học liệu được chương trình hóa, phân hóa, tương tác hóa. Học liệu được xây dựng dựa trên khung chương trình chuẩn, phù hợp tiêu chuẩn.

Những lợi ích mà Hệ sinh thái giáo dục AEGlobal mang đến cho giáo viên:

Đăng ký một lần, quản lý khóa học

Được cung cấp kho học liệu phong phú:

Học liệu được xây dựng sẵn, đáp ứng được công việc giảng dạy của giáo viên. Được tổ chức phù hợp cho từng lớp học,môn học, chủ đề học tập; được phân chia theo mức độ học “nhận biết – thông hiểu – vận dụng”; được lưu trữ trong “Hệ thống bài giảng”, “Ngân hàng câu hỏi”, “Ngân hàng đề thi”.

Được cung cấp các công cụ phục vụ cho việc giảng dạy:

  • Tạo Slide tương tác.
  • Tạo – giao phiếu bài tập.
  • Tạo đề thi và tổ chức thi.

Quản lý, giám sát quá trình học tập của học sinh:

Hiển thị các thông tin liên quan đến quá trình học tập của học sinh cùng hệ thống: Tốc độ học tập, thời gian học tập, sự tiến bộ của học sinh… từ đó đánh giá được quá trình học cũng như đưa ra những hướng dẫn cho việc học của học sinh.

Công cụ để giao tiếp, tương tác với học sinh.

Với nền tảng của chúng tôi, việc áp dụng Blended Learning trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Giáo viên có thể chuẩn bị bài giảng và bài tập giao cho học sinh học tập, chuẩn bị trước buổi học. Việc giao bài tập về nhà, kiểm tra đánh giá cũng được thực hiện với việc làm phiếu bài tập, giao bài tập, giáo viên và máy tính cùng chấm bài.

Các tính năng dành cho giáo viên trên Hệ sinh thái giáo dục AEGlobal

Tạo lớp học

Giáo viên có thể tạo lớp học dễ dàng và có nhiều công cụ để quản lý lớp học: thêm học sinh vào lớp học, thời gian, thêm học liệu, số buổi dạy, chế độ làm bài tập, bài thi, tiêu chuẩn đánh giá đạt của lớp học…

Tạo nguồn tài nguyên cho lớp học

Giáo viên dễ dàng tạo nguồn tài nguyên cho lớp học theo khung chương trình học tập bằng cách tạo ra slide tương tác, phiếu bài tập, đề thi…

Tổ chức dạy học phân hóa

Giáo viên có thể thực hiện việc phân nhóm bài tập cho từng nhóm đối tượng học sinh khác nhau trong lớp.

Tổ chức kiểm tra đánh giá

Ngoài phần đánh giá qua phiếu bài tập, giáo viên có thể tạo đề thi từ ngân hàng câu hỏi và tổ chức thi dễ dàng trên hệ thống

Thảo luận trực tuyến

Giáo viên có thể thảo luận trực tuyến đối với các đối khác trong hệ thống, có thể thực hiện thảo luận chung hoặc thảo luận riêng

Khảo sát

Tính năng khảo sát cho phép giáo viên tạo nên các bài khảo sát phục vụ hoạt động đánh giá chất lượng.

Các trường hợp sử dụng điển hình “Dành cho Giáo viên”