Hệ SINH THÁI GIÁO DỤC AEGLOBAL

Nội dung chương trình

Tổng quan nội dung chương trình

Nội dung học tập được xây dựng trên hệ sinh thái giáo dục AEGlobal đảm bảo mục tiêu đồng hành, hỗ trợ tốt cho các Nhà trường trong việc thực hiện Chương trình GDPT mới 2018, đồng thời hướng đến dạy học phân hóa, chương trình hóa và tương tác hóa