HỆ SINH THÁI GIÁO DỤC AEGLOBAL

Hệ thống quản trị đào tạo

Hệ thống quản trị đào tạo

Hệ sinh thái giáo dục AEGlobal cung cấp công cụ quản trị dạy và học giúp Nhà trường và các cấp quản lí giáo dục quản lí chất lượng dạy học hiệu quả, kiểm tra đánh giá diện rộng và xuất báo cáo linh hoạt. Từ đó nâng cao chất lượng của hệ thống giáo dục.

Quản lý chất lượng dạy học hiệu quả

Với tài khoản quản lí, các cấp quản lí hoàn toàn có thể truy xuất được thông tin về các lớp học, hoạt động của giáo viên, và học sinh, về cách sử dụng và quản lí nguồn học liệu trong phạm vi quản lí vào bất kì thời gian nào. Từ đó giúp các cấp quản lí tiếp cận thông tin một cách chủ động, hoạt động quản lí dễ dàng, chính xác và hiệu quả hơn.

Kiểm tra đánh giá diện rộng

Hệ sinh thái giáo dục AEGlobal cung cấp ngân hàng đề thi được chuẩn hóa, bám sát chương trình GDPT 2018, sẵn sàng phục vụ kiểm tra đánh giá diện rộng.

Xuất báo cáo linh hoạt

Từ các thông tin về hoạt động dạy học và kiểm tra đánh giá được lưu vết trên hệ thống, các nhà quản lí linh hoạt xuất báo cáo theo mục đích sử dụng, từ đó kịp thời đưa ra các chính sách nhằm hỗ trợ, điều hướng lại hoạt động dạy học ở các quy mô khác nhau, giúp nâng cao chất lượng giáo dục và hiệu quả dạy học của hệ thống giáo dục.